×

دسته: استراتژی رایگان

۰۲ مرداد ۱۳۹۸

استراتژی ۱۵ دقیقه ای باینری آپشن

محمدمهدی یزدانیمحمدمهدی یزدانی
استراتژی 1 دقیقه ای باینری آپشن
۰۲ مرداد ۱۳۹۸

استراتژی یک دقیقه ای باینری آپشن

محمدمهدی یزدانیمحمدمهدی یزدانی
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

استراتژی ۵ دقیقه ای باینری آپشن

محمدمهدی یزدانیمحمدمهدی یزدانی