×

آخرین نوشته ها

۰۲ مرداد ۱۳۹۸

استراتژی ۱۵ دقیقه ای باینری آپشن

محمدمهدی یزدانیمحمدمهدی یزدانی
استراتژی 1 دقیقه ای باینری آپشن
۰۲ مرداد ۱۳۹۸

استراتژی یک دقیقه ای باینری آپشن

محمدمهدی یزدانیمحمدمهدی یزدانی
باینری آپن به زبان ساده
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

باینری آپشن به زبان ساده

محمدمهدی یزدانیمحمدمهدی یزدانی
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

استراتژی ۵ دقیقه ای باینری آپشن

محمدمهدی یزدانیمحمدمهدی یزدانی